Excel-funktiot suomeksi ja englanniksi

Tämän listauksen avulla löydät kätevästi käännöksen Excelin funktioille. Syötä haluamasi funktion nimi kummalla tahansa kielellä ja löydät käännöksen nopeasti taulukosta.

Funktion nimi englanniksi Funktion nimi suomeksi Kuvaus
ABS ITSEISARVO Palauttaa luvun itseisarvon.
ACCRINT KERTYNYT.KORKO Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko kertyy säännöllisin väliajoin
ACCRINTM KERTYNYT.KORKO.LOPUSSA Laskee arvopaperille kertyneen koron, kun korko maksetaan eräpäivänä.
ACOS ACOS Palauttaa luvun arkuskosinin.
ACOSH ACOSH Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen kosinin.
ACOT ACOT Palauttaa luvun arkuskotangentin.
ACOTH ACOTH Palauttaa luvun hyperbolisen arkuskotangentin.
AGGREGATE KOOSTE Palauttaa luettelon tai tietokannan koosteen.
ADDRESS OSOITE Palauttaa laskentataulukon soluun osoittavan viittauksen tekstinä.
AMORDEGRC AMORDEGRC Laskee kunkin laskentakauden poiston poistokerrointa käyttämällä.
AMORLINC AMORLINC Palauttaa kunkin laskentakauden poiston.
AND JA Palauttaa arvon TOSI, jos kaikkien argumenttien arvo on TOSI.
ARABIC ARABIA Muuntaa roomalaisen numeron lukumuotoiseksi arabialaiseksi numeroksi
AREAS ALUEET Palauttaa viittauksessa olevien alueiden määrän.
ASC ASC Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset DBCS- tai katakana-merkit SBCS-merkeiksi
ASIN ASIN Palauttaa luvun arkussinin.
ASINH ASINH Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen sinin.
ATAN ATAN Palauttaa luvun arkustangentin.
ATAN2 ATAN2 Palauttaa arkustangentin x- ja y-koordinaatin perusteella.
ATANH ATANH Palauttaa luvun käänteisen hyperbolisen tangentin.
AVEDEV KESKIPOIKKEAMA Palauttaa hajontojen itseisarvojen keskiarvon.
AVERAGE KESKIARVO Palauttaa argumenttien keskiarvon.
AVERAGEA KESKIARVOA Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, keskiarvon.
AVERAGEIF KESKIARVO.JOS Palauttaa alueen niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka täyttävät annetut ehdot.
AVERAGEIFS KESKIARVO.JOS.JOUKKO Palauttaa niiden solujen keskiarvon (aritmeettisen keskiarvon), jotka vastaavat useita ehtoja.
BAHTTEXT BAHTTEKSTI Muuntaa luvun tekstiksi ß (baht) -valuuttamuotoa käyttämällä.
BASE PERUS Muuntaa luvun tekstimuotoon annetulla kantaluvulla (perus)
BESSELI BESSELI Palauttaa muunnetun Bessel-funktion In(x).
BESSELJ BESSELJ Palauttaa Bessel-funktion Jn(x).
BESSELK BESSELK Palauttaa muunnetun Bessel-funktion Kn(x).
BESSELY BESSELY Palauttaa Bessel-funktion Yn(x).
BETADIST BEETAJAKAUMA Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.
BETA.DIST BEETA.JAKAUMA Palauttaa kumulatiivisen beetajakaumafunktion arvon.
BETAINV BEETAJAKAUMA.KÄÄNT Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.
BETA.INV BEETA.KÄÄNT Palauttaa määritetyn beetajakauman käänteisen kumulatiivisen jakaumafunktion arvon.
BIN2DEC BINDES Muuntaa binaariluvun desimaaliluvuksi.
BIN2HEX BINHEKSA Muuntaa binaariluvun heksadesimaaliluvuksi.
BIN2OCT BINOKT Muuntaa binaariluvun oktaaliluvuksi.
BINOMDIST BINOMIJAKAUMA Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.
BINOM.DIST BINOMI.JAKAUMA Palauttaa yksittäisen termin binomijakaumatodennäköisyyden.
BINOM.DIST.RANGE BINOMI.JAKAUMA.ALUE Palauttaa kokeilun tuloksen todennäköisyyden binomijakaumaa käyttämällä.
BINOM.INV BINOMIJAKAUMA.KÄÄNT Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.
BITAND BITTI.JA Palauttaa kahden luvun Bittitaso Ja -arvon.
BITLSHIFT BITTI.SIIRTO.V Palauttaa vaihda_määrä-bittien vasemmalle siirtämän arvoluvun.
BITOR BITTI.TAI Palauttaa kahden luvun Bittitaso TAI -arvon.
BITRSHIFT BITTI.SIIRTO.O Palauttaa vaihda_määrä-bittien oikealle siirtämän arvoluvun.
BITXOR BITTI.EHDOTON.TAI Palauttaa kahden luvun Poissulkeva Tai -arvon.
CALL KUTSU Kutsuu dynaamisesti linkitettävässä kirjastossa (DLL) tai koodiresurssissa olevaa toimintosarjaa.
CEILING PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.
CEILING.MATH PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.MATEMAATTINEN Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.
CEILING.PRECISE PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS.TARKKA Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen. Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin.
CELL SOLU Palauttaa tietoja solun muotoilusta, sijainnista ja sisällöstä.
CHAR MERKKI Palauttaa koodilukua vastaavan merkin
CHIDIST CHIJAKAUMA Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.
CHIINV CHIJAKAUMA.KÄÄNT Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.
CHITEST CHITESTI Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen.
CHISQ.DIST CHINELIÖ.JAKAUMA Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.
CHISQ.DIST.RT CHINELIÖ.JAKAUMA.OH Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden.
CHISQ.INV CHINELIÖ.KÄÄNT Palauttaa kumulatiivisen beeta-todennäköisyysfunktion arvon.
CHISQ.INV.RT CHINELIÖ.KÄÄNT.OH Palauttaa yksisuuntaisen chi-neliön jakauman todennäköisyyden käänteisarvon.
CHISQ.TEST CHINELIÖ.TESTI Palauttaa riippumattomuustestin tuloksen.
CHOOSE VALITSE.INDEKSI Valitsee arvon arvoluettelosta.
CLEAN SIIVOA Poistaa tekstistä kaikki tulostumattomat merkit
CODE KOODI Palauttaa tekstimerkkijonon ensimmäisen merkin numerokoodin.
COLUMN SARAKE Palauttaa viittauksen sarakenumeron.
COLUMNS SARAKKEET Palauttaa viittauksessa olevien sarakkeiden määrän.
COMBIN KOMBINAATIO Palauttaa mahdollisten kombinaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.
COMBINA KOMBINAATIOA
COMPLEX KOMPLEKSI Muuntaa reaali- ja imaginaariosien kertoimet kompleksiluvuksi.
CONCAT YHDISTÄ Tämä funktio yhdistää tekstiä useista alueista ja/tai merkkijonoista, mutta siinä ei ole erotinta tai IgnoreEmpty-argumentteja.
CONCATENATE KETJUTA Yhdistää useat merkkijonot yhdeksi merkkijonoksi.
CONFIDENCE LUOTTAMUSVÄLI Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.
CONFIDENCE.NORM LUOTTAMUSVÄLI.NORM Palauttaa luottamusvälin populaation keskiarvolle.
CONFIDENCE.T LUOTTAMUSVÄLI.T Palauttaa t-jakauman avulla populaation keskiarvon luottamusvälin.
CONVERT MUUNNA Muuntaa luvun toisen mittajärjestelmän mukaiseksi.
CORREL KORRELAATIO Palauttaa kahden arvojoukon korrelaatiokertoimen.
COS COS Palauttaa luvun kosinin.
COSH COSH Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin.
COT COT Palauttaa luvun hyperbolisen kosinin.
COTH COTH Palauttaa kulman kotangentin.
COUNT LASKE Laskee argumenttiluettelossa olevien lukujen määrän.
COUNTA LASKE.A Laskee argumenttiluettelossa olevien arvojen määrän.
COUNTBLANK LASKE.TYHJÄT Laskee alueella olevien tyhjien solujen määrän.
COUNTIF LASKE.JOS Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa annettuja ehtoja.
COUNTIFS LASKE.JOS.JOUKKO Laskee alueella olevien sellaisten solujen määrän, joiden sisältö vastaa useita ehtoja.
COUPDAYBS KORKOPÄIVÄT.ALUSTA Palauttaa koronmaksukauden aloituspäivän ja tilityspäivän välisen ajanjakson päivien määrän.
COUPDAYS KORKOPÄIVÄT Palauttaa päivien määrän koronmaksukaudelta, johon tilityspäivä kuuluu.
COUPDAYSNC KORKOPÄIVÄT.SEURAAVA Palauttaa tilityspäivän ja seuraavan koronmaksupäivän välisen ajanjakson päivien määrän.
COUPNCD KORKOPÄIVÄ.SEURAAVA Palauttaa tilityspäivän jälkeisen seuraavan koronmaksupäivän.
COUPNUM KORKOPÄIVÄ.JAKSOTt Palauttaa arvopaperin ostopäivän ja erääntymispäivän välisten koronmaksupäivien määrän.
COUPPCD KORKOPÄIVÄ.EDELLINEN Palauttaa tilityspäivää edeltävän koronmaksupäivän.
COVAR KOVARIANSSI Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.
COVARIANCE.P KOVARIANSSI.P Palauttaa kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.
COVARIANCE.S KOVARIANSSI.S Palauttaa otoksen kovarianssin, joka on keskiarvo havaintoaineiston kunkin pisteparin poikkeamien tuloista.
CRITBINOM BINOMIJAKAUMA.KRIT Palauttaa pienimmän arvon, jossa binomijakauman kertymäfunktion arvo on pienempi tai yhtä suuri kuin vertailuarvo.
CSC KOSEK Palauttaa kulman kosekantin.
CSCH KOSEKH Palauttaa kulman hyperbolisen kosekantin.
CUBEKPIMEMBER KUUTIOKPIJÄSEN Palauttaa suorituskykyilmaisimen (KPI) nimen, ominaisuuden sekä mitan ja näyttää nimen sekä ominaisuuden solussa. KPI on mitattavissa oleva suure, kuten kuukauden bruttotuotto tai vuosineljänneksen työntekijäkohtainen liikevaihto, joiden avulla tarkkaillaan organisaation suorituskykyä.
CUBEMEMBER KUUTIONJÄSEN Palauttaa kuutiohierarkian jäsenen tai monikon. Tällä funktiolla voit tarkistaa, että jäsen tai monikko on olemassa kuutiossa.
CUBEMEMBERPROPERTY KUUTIONJÄSENEN-OMINAISUUS Palauttaa kuution jäsenominaisuuden arvon. Tällä funktiolla voit tarkistaa, että nimi on olemassa kuutiossa, ja palauttaa tämän jäsenen määritetyn ominaisuuden.
CUBERANKEDMEMBER KUUTIONLUOKITELTU-JÄSEN Palauttaa joukon n:nnen jäsenen. Tällä funktiolla voit palauttaa joukosta elementtejä, kuten parhaan myyjän tai 10 parasta opiskelijaa.
CUBESET KUUTIOJOUKKO Määrittää lasketun jäsen- tai monikkojoukon lähettämällä joukon lausekkeita palvelimessa olevalle kuutiolle. Palvelin luo joukon ja palauttaa sen Microsoft Office Excelille.
CUBESETCOUNT KUUTIOJOUKKOJEN-MÄÄRÄ Palauttaa joukon kohteiden määrän.
CUBEVALUE KUUTIONARVO Palauttaa koostetun arvon kuutiosta.
CUMIPMT MAKSETTU.KORKO Palauttaa kahden jakson välisenä aikana kertyneen koron.
CUMPRINC MAKSETTU.LYHENNYS Palauttaa lainalle kahden jakson välisenä aikana kertyneen lyhennyksen.
DATE PÄIVÄYS Palauttaa määritetyn päivämäärän järjestysluvun.
DATEDIF PVMERO Laskee kahden päivämäärän välisten päivien, kuukausien tai vuosien määrän. Tästä funktiosta on hyötyä kaavoissa, joissa on tarpeen laskea jonkin tietyn ajanjakson kesto tai kohteen ikä.
DATEVALUE PÄIVÄYSARVO Muuntaa tekstimuodossa olevan päivämäärän järjestysluvuksi
DAVERAGE TKESKIARVO Palauttaa valittujen tietokantamerkintöjen keskiarvon.
DAY PÄIVÄ Muuntaa järjestysluvun kuukauden päiväksi.
DAYS PÄIVÄT Palauttaa kahden päivämäärän välisten päivien lukumäärän.
DAYS360 PÄIVÄT360 Laskee kahden päivämäärän välisten päivien määrän käyttäen perustana 360-päiväistä vuotta.
DB DB Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Fixed-Declining Balance) mukaan.
DBCS DBCS Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai katakana-merkit DBCS-merkeiksi
DCOUNT TLASKE Laskee tietokannan lukuja sisältävien solujen määrän.
DCOUNTA TLASKEA Laskee tietokannan tietoja sisältävien solujen määrän.
DDB DDB Palauttaa kauden kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DDB-menetelmän (Double-Declining Balance) tai jonkin muun määrittämäsi menetelmän mukaan.
DEC2BIN DESBIN Muuntaa desimaaliluvun binaariluvuksi.
DEC2HEX DESHEKSA Muuntaa desimaaliluvun heksadesimaaliluvuksi.
DEC2OCT DESOKT Muuntaa kymmenjärjestelmän luvun oktaaliluvuksi.
DECIMAL DESIMAALI Muuntaa luvun tekstimuodon annetussa peruskannassa desimaaliluvuksi.
DEGREES ASTEET Muuntaa radiaanit asteiksi.
DELTA SAMA.ARVO Tarkistaa, ovatko kaksi arvoa yhtä suuria.
DEVSQ OIKAISTU.NELIÖSUMMA Palauttaa keskipoikkeamien neliösumman.
DGET TNOUDA Hakee määritettyjä ehtoja vastaavan tietueen tietokannasta.
DISC DISKONTTOKORKO Palauttaa arvopaperin diskonttokoron.
DMAX TMAKS Palauttaa suurimman arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta.
DMIN TMIN Palauttaa pienimmän arvon tietokannasta valittujen arvojen joukosta.
DOLLAR VALUUTTA Muuntaa luvun tekstiksi $ (dollari) -valuuttamuotoa käyttämällä
DOLLARDE VALUUTTA.DES Muuntaa murtolukuna ilmoitetun valuuttamäärän desimaaliluvuksi.
DOLLARFR VALUUTTA.MURTO Muuntaa desimaalilukuna ilmaistun valuuttamäärän murtoluvuksi.
DPRODUCT TTULO Kertoo määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden tietyssä kentässä olevat arvot.
DSTDEV TKESKIHAJONTA Laskee keskihajonnan tietokannasta valituista arvoista muodostuvan otoksen perusteella.
DSTDEVP TKESKIHAJONTAP Laskee keskihajonnan tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella.
DSUM TSUMMA Lisää luvut määritetyn ehdon täyttävien tietokannan tietueiden kenttäsarakkeeseen.
DURATION KESTO Palauttaa keston arvopaperille, jonka koronmaksu tapahtuu säännöllisesti.
DVAR TVARIANSSI Laskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen otoksen perusteella.
DVARP TVARIANSSIP Laskee varianssin tietokannasta valittujen arvojen koko populaation perusteella.
EDATE PÄIVÄ.KUUKAUSI Palauttaa järjestyslukuna päivämäärän, joka poikkeaa aloituspäivän päivämäärästä annetun kuukausimäärän verran joko eteen- tai taaksepäin.
EFFECT KORKO.EFEKT Palauttaa todellisen vuosikoron.
ENCODEURL URLKOODAUS Palauttaa URL-koodatun merkkijonon
EOMONTH KUUKAUSI.LOPPU Palauttaa järjestyslukuna sen kuukauden viimeisen päivämäärän, joka poikkeaa annetun kuukausimäärän verran eteen- tai taaksepäin.
ERF VIRHEFUNKTIO Palauttaa virhefunktion.
ERF.PRECISE VIRHEFUNKTIO.TARKKA Palauttaa virhefunktion.
ERFC VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI Palauttaa komplementtivirhefunktion.
ERFC.PRECISE VIRHEFUNKTIO.KOMPLEMENTTI.TARKKA Palauttaa komplementti-VIRHEFUNKTIOn integroituna arvosta x arvoon ääretön.
ERROR.TYPE VIRHEEN.LAJI Palauttaa virhetyyppiä vastaavan luvun.
EUROCONVERT EUROCONVERT Muuntaa luvun euroiksi, muuntaa luvun euroista euroalueen jäsenmaan valuutaksi tai muuntaa luvun yhden jäsenmaan valuutasta toisen jäsenmaan valuutaksi käyttämällä euroa välittäjänä.
EVEN PARILLINEN Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parilliseen kokonaislukuun.
EXACT VERTAA Tarkistaa, ovatko kaksi tekstiarvoa samanlaiset
EXP EKSPONENTTI Palauttaa e:n korotettuna annetun luvun osoittamaan potenssiin.
EXPON.DIST EKSPONENTIAALI.JAKAUMA Palauttaa eksponentiaalijakauman.
EXPONDIST EKSPONENTIAALI-JAKAUMA Palauttaa eksponentiaalijakauman.
FACT KERTOMA Palauttaa luvun kertoman.
FACTDOUBLE KERTOMA.OSA Palauttaa luvun osakertoman.
FALSE EPÄTOSI Palauttaa totuusarvon EPÄTOSI.
F.DIST F.JAKAUMA Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.
FDIST FJAKAUMA Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.
F.DIST.RT F.JAKAUMA.OH Palauttaa F-todennäköisyysjakauman.
FILTERXML SUODATA.XML Palauttaa tietyt XML-sisällön tiedot määritettyä XPath-polkua käyttämällä
FIND, FINDB ETSI- ja ETSIB Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (tunnistaa isot ja pienet kirjaimet)
F.INV F.KÄÄNT Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.
F.INV.RT F.KÄÄNT.OH Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.
FINV FJAKAUMA.KÄÄNT Palauttaa F-todennäköisyysjakauman käänteisfunktion.
FISHER FISHER Palauttaa Fisher-muunnoksen.
FISHERINV FISHER.KÄÄNT Palauttaa käänteisen Fisher-muunnoksen.
FIXED KIINTEÄ Muotoilee luvun tekstiksi, jossa on kiinteä määrä desimaaleja
FLOOR PYÖRISTÄ.KERR.ALAS Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti)
FLOOR.MATH PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.MATEMAATTINEN Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.
FLOOR.PRECISE PYÖRISTÄ.KERR.ALAS.TARKKA Pyöristää luvun lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen. Luvun etumerkistä huolimatta arvo pyöristetään aina ylöspäin.
FORECAST ENNUSTE Palauttaa lineaarisen trendin arvon.
FORECAST.LINEAR ENNUSTE.LINEAARINEN Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien arvojen perusteella
FORECAST.ETS ENNUSTE.ETS Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien (historiallisten) arvojen perusteella käyttämällä eksponentiaalisen kolmoistasoituksen (ETS) algoritmin AAA-versiota.
FORECAST.ETS.CONFINT ENNUSTE.ETS.CONFINT Palauttaa luottamusvälin ennustearvolle määritettynä tavoitepäivämääränä
FORECAST.ETS.SEASONALITY ENNUSTE.ETS.KAUSIVAIHTELU Palauttaa toistuvuuskaavan pituuden, jonka Excel havaitsee määritetylle aikasarjalle
FORECAST.ETS.STAT ENNUSTE.ETS.STAT Funktio palauttaa tilastoarvon aikasarjan ennusteen tuloksena
FORECAST.LINEAR ENNUSTE.LINEAARINEN Palauttaa tulevan arvon olemassa olevien arvojen perusteella
FORMULATEXT KAAVA.TEKSTI Palauttaa annetun viittauksen kaavan tekstinä.
FREQUENCY TAAJUUS Palauttaa frekvenssijakautuman pystysuuntaisena matriisina.
F.TEST F.TESTI Palauttaa F-testin tuloksen.
FTEST FTESTI Palauttaa F-testin tuloksen.
FV TULEVA.ARVO Palauttaa sijoituksen tulevan arvon.
FVSCHEDULE TULEVA.ARVO.ERIKORKO Palauttaa pääoman tulevan arvon, kun pääomalle on kertynyt korkoa vaihtelevasti.
GAMMA GAMMA Palauttaa gammafunktion arvon.
GAMMA.DIST GAMMA.JAKAUMA Palauttaa gammajakauman.
GAMMADIST GAMMAJAKAUMA Palauttaa gammajakauman.
GAMMA.INV GAMMA.JAKAUMA.KÄÄNT Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.
GAMMAINV GAMMAJAKAUMA.KÄÄNT Palauttaa käänteisen gammajakauman kertymäfunktion.
GAMMALN GAMMALN Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)
GAMMALN.PRECISE GAMMALN.TARKKA Palauttaa gammafunktion luonnollisen logaritmin Γ(x)
GAUSS GAUSS Palauttaa 0,5 normitettua normaalijakauman kertymäfunktiota pienemmän määrän.
GCD SUURIN.YHT.TEKIJÄ Palauttaa suurimman yhteisen tekijän.
GEOMEAN KESKIARVO.GEOM Palauttaa geometrisen keskiarvon.
GESTEP RAJA Testaa, onko luku suurempi kuin kynnysarvo.
GETPIVOTDATA NOUDA.PIVOT.TIEDOT Palauttaa Pivot-taulukkoraporttiin tallennettuja tietoja
GROWTH KASVU Palauttaa eksponentiaalisen trendin arvon.
HARMEAN KESKIARVO.HARM Palauttaa harmonisen keskiarvon.
HEX2BIN HEKSABIN Muuntaa heksadesimaaliluvun binaariluvuksi.
HEX2DEC HEKSADES Muuntaa heksadesimaaliluvun desimaaliluvuksi.
HEX2OCT HEKSAOKT Muuntaa heksadesimaaliluvun oktaaliluvuksi.
HLOOKUP VHAKU Suorittaa haun matriisin ylimmältä riviltä ja palauttaa määritetyn solun arvon.
HOUR TUNNIT Muuntaa järjestysluvun tunneiksi.
HYPERLINK HYPERLINKKI Luo pikakuvakkeen tai tekstin, joka avaa verkkopalvelimeen, intranetiintai Internetiin tallennetun tiedoston.
HYPGEOM.DIST HYPERGEOM_JAKAUMA Palauttaa hypergeometrisen jakauman.
HYPGEOMDIST HYPERGEOM.JAKAUMA Palauttaa hypergeometrisen jakauman.
IF JOS Määrittää suoritettavan loogisen testin.
IFERROR JOSVIRHE Palauttaa määrittämäsi arvon, jos kaavan tulos on virhe; muussa tapauksessa palauttaa kaavan tuloksen.
IFNA JOSPUUTTUU Palauttaa määritetyn arvon, jos lausekkeen tuloksena on #PUUTTUU. Palauttaa muussa tapauksessa lausekkeen tuloksen.
IFS JOSS Tarkistaa, täyttyykö yksi tai useampi ehto, ja palauttaa ensimmäistä TOSI-arvoista ehtoa vastaavan arvon.
IMABS KOMPLEKSI.ABS Palauttaa kompleksiluvun itseisarvon (moduluksen).
IMAGINARY KOMPLEKSI.IMAG Palauttaa kompleksiluvun imaginaariosan kertoimen.
IMARGUMENT KOMPLEKSI.ARG Palauttaa theeta-argumentin, joka on radiaaneina annettu kulma.
IMCONJUGATE KOMPLEKSI.KONJ Palauttaa kompleksiluvun konjugaattiluvun.
IMCOS KOMPLEKSI.COS Palauttaa kompleksiluvun kosinin.
IMCOSH KOMPLEKSI.COSH Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosinin.
IMCOT KOMPLEKSI.COT Palauttaa kompleksiluvun kotangentin.
IMCSC KOMPLEKSI.KOSEK Palauttaa kompleksiluvun kosekantin.
IMCSCH KOMPLEKSI.KOSEKH Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen kosekantin.
IMDIV KOMPLEKSI.OSAM Palauttaa kahden kompleksiluvun osamäärän.
IMEXP KOMPLEKSI.EKSP Palauttaa kompleksiluvun eksponentin.
IMLN KOMPLEKSI.LN Palauttaa kompleksiluvun luonnollisen logaritmin.
IMLOG10 KOMPLEKSI.LOG10 Palauttaa kompleksiluvun kymmenkantaisen logaritmin.
IMLOG2 KOMPLEKSI.LOG2 Palauttaa kompleksiluvun kaksikantaisen logaritmin.
IMPOWER KOMPLEKSI.POT Palauttaa kokonaislukupotenssiin korotetun kompleksiluvun.
IMPRODUCT KOMPLEKSI.TULO Palauttaa kompleksilukujen tulon.
IMREAL KOMPLEKSI.REAALI Palauttaa kompleksiluvun reaaliosan kertoimen.
IMSEC KOMPLEKSI.SEK Palauttaa kompleksiluvun sekantin.
IMSECH KOMPLEKSI.SEKH Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sekantin.
IMSIN KOMPLEKSI.SIN Palauttaa kompleksiluvun sinin.
IMSINH KOMPLEKSI.SINH Palauttaa kompleksiluvun hyperbolisen sinin.
IMSQRT KOMPLEKSI.NELIÖJ Palauttaa kompleksiluvun neliöjuuren.
IMSUB KOMPLEKSI.EROTUS Palauttaa kahden kompleksiluvun erotuksen.
IMSUM KOMPLEKSI.SUM Palauttaa kompleksilukujen summan.
IMTAN KOMPLEKSI.TAN Palauttaa kompleksiluvun tangentin.
INDEX INDEKSI Valitsee arvon viittauksesta tai matriisista indeksin mukaan.
INDIRECT EPÄSUORA Palauttaa tekstiarvona ilmaistun viittauksen.
INFO KUVAUS Palauttaa tietoja nykyisestä käyttöympäristöstä.
INT KOKONAISLUKU Pyöristää luvun alaspäin lähimpään kokonaislukuun.
INTERCEPT LEIKKAUSPISTE Palauttaa lineaarisen regressiosuoran leikkauspisteen.
INTRATE KORKO.ARVOPAPERI Palauttaa arvopaperin korkokannan täysin sijoitetulle arvopaperille.
IPMT IPMT Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona kertyvän koron.
IRR SISÄINEN.KORKO Laskee sisäisen korkokannan kassavirrasta muodostuvalle sarjalle.
ISBLANK ONTYHJÄ Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on tyhjä
ISERR ONVIRH Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo paitsi arvo #PUUTTUU!
ISERROR ONVIRHE Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa virhearvo
ISEVEN ONPARILLINEN Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on parillinen.
ISFORMULA ONKAAVA Palauttaa arvon TOSI, jos kyseessä on viittaus soluun, joka sisältää kaavan.
ISLOGICAL ONTOTUUS Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on mikä tahansa totuusarvo
ISNA ONPUUTTUU Palauttaa arvon TOSI, jos virhearvo on #PUUTTUU!
ISNONTEXT ONEI_TEKSTI Palauttaa arvon TOSI, jos arvo ei ole teksti
ISNUMBER ONLUKU Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on luku
ISODD ONPARITON Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on pariton.
ISREF ONVIITT Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on viittaus
ISTEXT ONTEKSTI Palauttaa arvon TOSI, jos arvo on teksti
ISO.CEILING ISO.PYÖRISTÄ.KERR.YLÖS Palauttaa luvun, joka on pyöristetty ylöspäin lähimpään kokonaislukuun tai tarkkuusargumentin lähimpään kerrannaiseen.
ISOWEEKNUM VIIKKO.ISO.NRO Palauttaa vuoden ISO-viikonnumeron tietyn päivämäärän luvun.
ISPMT ONMAKSU Laskee sijoituksen maksetun koron tietyllä jaksolla.
JIS JIS Muuntaa merkkijonossa olevat englanninkieliset SBCS- tai katakana-merkit DBCS-merkeiksi.
KURT KURT Palauttaa tietoalueen vinous-arvon eli huipukkuuden.
LARGE SUURI Palauttaa tietojoukon k:nneksi suurimman arvon
LCM PIENIN.YHT.JAETTAVA Palauttaa pienimmän yhteisen tekijän.
LEFT, LEFTB VASEN- ja VASENB Palauttaa tekstiarvon vasemmanpuoliset merkit
LEN, LENB PITUUS- ja PITUUSB Palauttaa tekstimerkkijonon merkkien määrän
LINEST LINREGR Palauttaa lineaarisen trendin parametrit.
LN LUONNLOG Palauttaa luvun luonnollisen logaritmin.
LOG LOG Laskee luvun logaritmin käyttämällä annettua kantalukua.
LOG10 LOG10 Palauttaa luvun kymmenkantaisen logaritmin.
LOGEST LOGREGR Palauttaa eksponentiaalisen trendin parametrit.
LOGINV LOGNORM.JAKAUMA.KÄÄNT Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion
LOGNORM.DIST LOGNORM_JAKAUMA Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.
LOGNORMDIST LOGNORM.JAKAUMA Palauttaa lognormaalisen jakauman kertymäfunktion.
LOGNORM.INV LOGNORM.KÄÄNT Palauttaa lognormaalisen jakauman käänteisen kertymäfunktion.
LOOKUP HAKU Etsii arvoja vektorista tai matriisista.
LOWER PIENET Muuntaa tekstin pieniksi kirjaimiksi
MATCH VASTINE Etsii arvoja viittauksesta tai matriisista.
MAX MAKS Palauttaa suurimman arvon argumenttiluettelosta.
MAXA MAKSA Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, suurimman arvon.
MAXIFS MAKS.JOS Palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen suurimman arvon.
MDETERM MDETERM Palauttaa matriisin matriisideterminantin.
MDURATION KESTO.MUUNN Palauttaa muunnetun Macauley-keston arvopaperille, jonka oletettu nimellisarvo on 100 euroa.
MEDIAN MEDIAANI Palauttaa annettujen lukujen mediaanin.
MID, MIDB POIMI.TEKSTI- ja POIMI.TEKSTIB Palauttaa määritetyn määrän merkkejä merkkijonosta alkaen annetusta kohdasta
MIN MIN Palauttaa pienimmän arvon argumenttiluettelosta.
MINIFS VÄH.JOSS Tämä funktio palauttaa annettujen ehtojen määrittämien solujen pienimmän arvon.
MINA MINA Palauttaa argumenttien, mukaan lukien lukujen, tekstin ja totuusarvojen, pienimmän arvon.
MINUTE MINUUTIT Muuntaa järjestysluvun minuuteiksi.
MINVERSE MKÄÄNTEINEN Palauttaa matriisin käänteismatriisin.
MIRR MSISÄINEN Palauttaa sisäisen korkokannan, kun positiivisten ja negatiivisten kassavirtojen rahoituskorko on erilainen.
MMULT MKERRO Palauttaa kahden matriisin tulon.
MOD JAKOJ Palauttaa jakolaskun jäännöksen.
MODE MOODI Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.
MODE.MULT MOODI.USEA Palauttaa matriisin tai tietoalueen yleisimpien arvojen eri moodien pystysuuntaisen matriisin.
MODE.SNGL MOODI.YKSI Palauttaa tietojoukossa useimmin esiintyvän arvon.
MONTH KUUKAUSI Muuntaa järjestysluvun kuukausiksi.
MROUND PYÖRISTÄ.KERR Palauttaa luvun pyöristettynä annetun luvun kerrannaiseen.
MULTINOMIAL MULTINOMI Palauttaa lukujoukon multinomin.
MUNIT YKSIKKÖM Palauttaa yksikkömatriisin tai määritetyn dimension.
N N Palauttaa arvon luvuksi muunnettuna.
NA PUUTTUU Palauttaa virhearvon #PUUTTUU!.
NEGBINOM.DIST BINOMI.JAKAUMA.NEG Palauttaa negatiivisen binomijakauman.
NEGBINOMDIST BINOMIJAKAUMA.NEG Palauttaa negatiivisen binomijakauman.
NETWORKDAYS TYÖPÄIVÄT Palauttaa kahden päivämäärän välisten päivien lukumäärän.
NETWORKDAYS.INTL TYÖPÄIVÄT.KANSVÄL Palauttaa kahden päivämäärän välissä olevien täysien työpäivien määrän siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla.
NOMINAL KORKO.VUOSI Palauttaa vuosittaisen nimelliskoron.
NORM.DIST NORMAALI.JAKAUMA Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.
NORMDIST NORM.JAKAUMA Palauttaa normaalijakauman kertymäfunktion.
NORMINV NORM.JAKAUMA.KÄÄNT Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.
NORM.INV NORMAALI.JAKAUMA.KÄÄNT Palauttaa käänteisen normaalijakauman kertymäfunktion.
NORM.S.DIST NORM_JAKAUMA.NORMIT Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.
NORMSDIST NORM.JAKAUMA.NORMIT Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion.
NORM.S.INV NORM_JAKAUMA.KÄÄNT Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.
NORMSINV NORM.JAKAUMA.NORMIT.KÄÄNT Palauttaa normitetun normaalijakauman kertymäfunktion käänteisarvon.
NOT EI Kääntää argumentin totuusarvon.
NOW NYT Palauttaa kuluvan päivämäärän ja ajan järjestysnumeron.
NPER NJAKSO Palauttaa sijoituksen jaksojen määrän.
NPV NNA Palauttaa sijoituksen nykyarvon toistuvista kassavirroista muodostuvan sarjan ja diskonttokoron perusteella.
NUMBERVALUE NROARVO Muuntaa tekstin luvuksi alueasetuksista riippumattomalla tavalla.
OCT2BIN OKTBIN Muuntaa oktaaliluvun binaariluvuksi.
OCT2DEC OKTDES Muuntaa oktaaliluvun desimaaliluvuksi.
OCT2HEX OKTHEKSA Muuntaa oktaaliluvun heksadesimaaliluvuksi.
ODD PARITON Pyöristää luvun ylöspäin lähimpään parittomaan kokonaislukuun.
ODDFPRICE PARITON.ENS.NIMELLISARVO Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.
ODDFYIELD PARITON.ENS.TUOTTO Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa ensimmäinen jakso on pariton.
ODDLPRICE PARITON.VIIM.NIMELLISARVO Palauttaa arvopaperin hinnan tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.
ODDLYIELD PARITON.VIIM.TUOTTO Palauttaa arvopaperin tuoton tilanteessa, jossa viimeinen jakso on pariton.
OFFSET SIIRTYMÄ Palauttaa annetun viittauksen siirtymän.
OR TAI Palauttaa arvon TOSI, jos minkä tahansa argumentin arvo on TOSI.
PDURATION KESTO.JAKSO Palauttaa kausien määrän, jonka sijoitus vaatii tietyn arvon saavuttamiseksi.
PEARSON PEARSON Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen.
PERCENTILE.EXC PROSENTTIPISTE.ULK Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen k:n ollessa arvo väliltä 0­–1 raja-arvot pois lukien.
PERCENTILE.INC PROSENTTIPISTE.SIS Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.
PERCENTILE PROSENTTIPISTE Palauttaa alueen arvojen k:nnen prosenttipisteen.
PERCENTRANK.EXC PROSENTTIJÄRJESTYS.ULK Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysnumeron (0–1 raja-arvot pois lukien).
PERCENTRANK.INC PROSENTTIJÄRJESTYS.SIS Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.
PERCENTRANK PROSENTTIJÄRJESTYS Palauttaa tietojoukon arvon prosentuaalisen järjestysluvun.
PERMUT PERMUTAATIO Palauttaa mahdollisten permutaatioiden määrän annetulle objektien määrälle.
PERMUTATIONA PERMUTAATIOA Palauttaa permutaatioiden määrän kaikista valittavissa olevista objekteista valituille objekteille (toistot mukaan lukien).
PHI FII Palauttaa normitetun normaalijakauman tiheysfunktion arvon.
PHONETIC FONEETTINEN Hakee foneettiset (furigana) merkit merkkijonosta.
PI PII Palauttaa piin arvon.
PMT MAKSU Palauttaa annuiteetin kausittaisen maksuerän.
POISSON.DIST POISSON.JAKAUMA Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.
POISSON POISSON Palauttaa Poissonin todennäköisyysjakauman.
POWER POTENSSI Palauttaa luvun korotettuna haluttuun potenssiin.
PPMT PPMT Laskee sijoitukselle tai lainalle tiettynä ajanjaksona maksettavan lyhennyksen.
PRICE HINTA Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.
PRICEDISC HINTA.DISK Palauttaa diskontatun arvopaperin hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.
PRICEMAT HINTA.LUNASTUS Palauttaa hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden arvopaperille, jonka korko maksetaan erääntymispäivänä.
PROB TODENNÄKÖISYYS Palauttaa todennäköisyyden sille, että arvot ovat tietyltä väliltä.
PRODUCT TULO Kertoo annetut argumentit keskenään.
PROPER ERISNIMI Muuttaa merkkijonon kunkin sanan ensimmäisen kirjaimen isoksi
PV NA Palauttaa sijoituksen nykyarvon.
QUARTILE NELJÄNNES Palauttaa tietoalueen neljänneksen.
QUARTILE.EXC NELJÄNNES.ULK Palauttaa tietoalueen neljänneksen perustuen prosenttipistearvoihin väliltä 0–1 (raja-arvot eivät kuulu alueeseen).
QUARTILE.INC NELJÄNNES.SIS Palauttaa tietoalueen neljänneksen.
QUOTIENT OSAMÄÄRÄ Palauttaa osamäärän kokonaislukuosan.
RADIANS RADIAANIT Muuntaa asteet radiaaneiksi.
RAND SATUNNAISLUKU Palauttaa satunnaisluvun 0–1.
RANDBETWEEN SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ Palauttaa satunnaisluvun määritettyjen lukujen väliltä.
RANK.AVG ARVON.MUKAAN.KESKIARVO Palauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin.
RANK.EQ ARVON.MUKAAN.TASAN Palauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin.
RANK ARVON.MUKAAN Palauttaa luvun sijainnin lukuarvoluettelossa suhteessa muihin luettelon arvoihin.
RATE KORKO Palauttaa annuiteetin kausittaisen korkokannan.
RECEIVED SAATU.HINTA Palauttaa arvopaperin tuoton erääntymispäivänä kokonaan maksetulle sijoitukselle.
REGISTER.ID REKISTERI.TUNNUS Palauttaa aiemmin rekisteröidyn DLL-kirjaston tai koodiresurssin rekisteritunnuksen.
REPLACE, REPLACEB KORVAA- ja KORVAAB Korvaa tekstissä olevat merkit
REPT TOISTA Toistaa tekstin annetun määrän kertoja
RIGHT, RIGHTB OIKEA- ja OIKEAB Palauttaa tekstiarvon oikeanpuoliset merkit
ROMAN ROMAN Muuntaa arabialaisen numeron tekstimuotoiseksi roomalaiseksi numeroksi.
ROUND PYÖRISTÄ Pyöristää luvun annettuun määrään desimaaleja.
ROUNDDOWN PYÖRISTÄ.DES.ALAS Pyöristää luvun alaspäin (nollaa kohti).
ROUNDUP PYÖRISTÄ.DES.YLÖS Pyöristää luvun ylöspäin (poispäin nollasta).
ROW RIVI Palauttaa viittauksen rivinumeron.
ROWS RIVIT Palauttaa viittauksessa olevien rivien määrän.
RRI TOT.ROI Palauttaa vastaavan korkokannan sijoituksen kasvulle.
RSQ PEARSON.NELIÖ Palauttaa Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimen neliön.
RTD RTD Noutaa reaaliaikaisia tietoja COM-automaatiota tukevasta ohjelmasta
SEARCH, SEARCHB KÄY.LÄPI- ja KÄY.LÄPIB Etsii tekstiarvon toisen tekstin sisältä (isot ja pienet kirjaimet tulkitaan samoiksi merkeiksi)
SEC SEK Palauttaa kulman sekantin.
SECH SEKH Palauttaa kulman hyperbolisen sekantin.
SECOND SEKUNNIT Muuntaa järjestysluvun sekunneiksi.
SERIESSUM SARJA.SUMMA Palauttaa kaavaan perustuvan potenssisarjan arvon.
SHEET TAULUKKO Palauttaa viitatun taulukon taulukkonumeron.
SHEETS TAULUKOT Palauttaa viittauksessa olevien taulukoiden määrän.
SIGN ETUMERKKI Palauttaa luvun etumerkin.
SIN SIN Palauttaa annetun kulman sinin.
SINH SINH Palauttaa luvun hyperbolisen sinin.
SKEW JAKAUMAN.VINOUS Palauttaa jakauman vinouden.
SKEW.P JAKAUMAN.VINOUS.POP Palauttaa jakauman vinouden populaation perusteella: miten epätasaisesti arvot ovat jakautuneet keskiarvon ympärille.
SLN STP Palauttaa sijoituksen tasapoiston yhdeltä jaksolta.
SLOPE KULMAKERROIN Palauttaa lineaarisen regressiosuoran kulmakertoimen.
SMALL PIENI Palauttaa tietojoukon k:nneksi pienimmän arvon.
SQL.REQUEST SQL.REQUEST Muodostaa yhteyden ulkoiseen tietolähteeseen ja suorittaa kyselyn laskentataulukosta. Palauttaa sitten tuloksen matriisina ilman makro-ohjelmointia.
SQRT NELIÖJUURI Palauttaa positiivisen neliöjuuren.
SQRTPI NELIÖJUURI.PII Palauttaa tulon (luku * pii) neliöjuuren.
STANDARDIZE NORMITA Palauttaa normitetun arvon.
STDEV KESKIHAJONTA Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.
STDEV.P KESKIHAJONTA.P Laskee normaalijakautuman koko populaation perusteella.
STDEV.S KESKIHAJONTA.S Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella.
STDEVA KESKIHAJONTAA Laskee populaation keskihajonnan otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.
STDEVP KESKIHAJONTAP Laskee normaalijakautuman koko populaation perusteella.
STDEVPA KESKIHAJONTAPA Laskee populaation keskihajonnan koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.
STEYX KESKIVIRHE Palauttaa regression kutakin x-arvoa vastaavan ennustetun y-arvon keskivirheen.
SUBSTITUTE VAIHDA Korvaa merkkijonossa olevan tekstin toisella
SUBTOTAL VÄLISUMMA Palauttaa luettelon tai tietokannan välisumman.
SUM SUMMA Laskee yhteen annetut argumentit.
SUMIF SUMMA.JOS Laskee ehdot täyttävien solujen summan.
SUMIFS SUMMA.JOS.JOUKKO Laskee yhteen solualueen useita ehtoja vastaavat solut.
SUMPRODUCT TULOJEN.SUMMA Palauttaa matriisin toisiaan vastaavien osien tulojen summan.
SUMSQ NELIÖSUMMA Palauttaa argumenttien neliöiden summan.
SUMX2MY2 NELIÖSUMMIEN.EROTUS Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen laskettujen neliösummien erotuksen.
SUMX2PY2 NELIÖSUMMIEN.SUMMA Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen neliösummien summan.
SUMXMY2 EROTUSTEN.NELIÖSUMMA EROTUSTEN.NELIÖSUMMA-funktio Palauttaa kahden matriisin toisiaan vastaavien arvojen erotusten neliösumman.
SWITCH MUUTA Korvaa merkkijonossa olevan tekstin toisella
SYD VUOSIPOISTO Palauttaa sijoituksen vuosipoiston annettuna kautena amerikkalaisen SYD-menetelmän (Sum-of-Year’s Digits) avulla.
T T Muuntaa argumentit tekstiksi.
TAN TAN Palauttaa luvun tangentin.
TANH TANH Palauttaa luvun hyperbolisen tangentin.
TBILLEQ OBLIG.TUOTTOPROS Palauttaa valtion obligaation tuoton vastaavana joukkovelkakirjan tuottona.
TBILLPRICE OBLIG.HINTA Palauttaa obligaation hinnan 100 euron nimellisarvoa kohden.
TBILLYIELD OBLIG.TUOTTO Palauttaa obligaation tuoton.
T.DIST T.JAKAUMA Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).
T.DIST.2T T.JAKAUMA.2S Palauttaa t-jakauman prosenttiyksiköt (todennäköisyyden).
T.DIST.RT T.JAKAUMA.OH Palauttaa t-jakautuman.
TDIST TJAKAUMA Palauttaa t-jakautuman.
TEXT TEKSTI Muotoilee luvun ja muuntaa sen tekstiksi
TEXTJOIN TEKSTI.YHDISTÄ Tämä funktio yhdistää useiden alueiden tekstiä ja/tai merkkijonojen tekstiä. Funktio sisältää erottimen, jonka määrität kunkin yhdistettävän tekstiarvon väliin. Jos erotin on tyhjä tekstimerkkijono, funktio käytännöstä yhdistää tekstialueet.
TIME AIKA Palauttaa annetun kellonajan järjestysluvun.
TIMEVALUE AIKA_ARVO Muuntaa tekstimuodossa olevan kellonajan järjestysluvuksi
T.INV T.KÄÄNT Palauttaa käänteisen t-jakauman määritetylle todennäköisyydelle ja vapausasteille.
T.INV.2T T.KÄÄNT.2S Palauttaa käänteisen t-jakauman.
TINV TJAKAUMA.KÄÄNT Palauttaa käänteisen t-jakauman.
TODAY TÄMÄ.PÄIVÄ Palauttaa kuluvan päivän päivämäärän järjestysluvun.
TRANSPOSE TRANSPONOI Palauttaa matriisin transponoidun matriisin eli transpoosin.
TREND SUUNTAUS Palauttaa lineaarisen trendin arvoja.
TRIM POISTA.VÄLIT Poistaa välilyönnit tekstistä
TRIMMEAN KESKIARVO.TASATTU Palauttaa tietojoukon tasatun keskiarvon.
TRUE TOSI Palauttaa totuusarvon TOSI.
TRUNC KATKAISE Katkaisee luvun kokonaisluvuksi.
T.TEST T.TESTI Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.
TTEST TTESTI Palauttaa t-testiin liittyvän todennäköisyyden.
TYPE TYYPPI Palauttaa luvun, joka ilmaisee arvon tietotyypin.
UNICHAR UNICODEMERKKI Palauttaa annetun lukuarvon viittaaman Unicode-merkin.
UNICODE UNICODE Palauttaa luvun (merkkikoodin), joka vastaa tekstin ensimmäistä merkkiä.
UPPER UPPER Muuntaa tekstin isoiksi kirjaimiksi
VALUE VALUE Muuntaa tekstiargumentin luvuksi
VAR VAR Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella.
VAR.P VAR.P Laskee varianssin koko populaation perusteella.
VAR.S VAR.S Arvioi populaation varianssia otoksen perusteella.
VARA VARA Laskee populaation varianssin otoksen perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.
VARP VARP Laskee varianssin koko populaation perusteella.
VARPA VARPA Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.
VDB VDB Palauttaa annetun kauden tai kauden osan kirjanpidollisen poiston amerikkalaisen DB-menetelmän (Declining Balance) mukaan.
VLOOKUP PHAKU Suorittaa haun matriisin ensimmäisestä sarakkeesta ja palauttaa jonkin rivillä olevan solun arvon.
WEBSERVICE VERKKOPALVELU Palauttaa verkkopalvelun tiedot.
WEEKDAY VIIKONPÄIVÄ Muuntaa järjestysluvun viikonpäiväksi.
WEEKNUM VIIKKO.NRO Muuntaa järjestysluvun luvuksi, joka ilmaisee viikon järjestysluvun vuoden alusta laskettuna.
WEIBULL WEIBULL Laskee populaation varianssin koko populaation perusteella, mukaan lukien luvut, tekstin ja totuusarvot.
WEIBULL.DIST WEIBULL.JAKAUMA Palauttaa Weibullin jakauman.
WORKDAY TYÖPÄIVÄ Palauttaa järjestysluvun päivämäärälle, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen tai taaksepäin.
WORKDAY.INTL TYÖPÄIVÄ.KANSVÄL Palauttaa sen päivämäärän järjestysnumeron, joka sijaitsee annettujen työpäivien verran eteen- tai taaksepäin siten, että viikonloppuun kuuluvien päivien määrä osoitetaan parametreilla.
XIRR SISÄINEN.KORKO.JAKSOTON Palauttaa sisäisen korkokannan kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.
XNPV NNA.JAKSOTON Palauttaa nettonykyarvon kassavirtojen sarjoille, jotka eivät välttämättä ole säännöllisiä.
XOR EHDOTON.TAI Palauttaa kaikkien argumenttien Poissulkeva TAI -arvon.
YEAR VUOSI Muuntaa järjestysluvun vuosiksi.
YEARFRAC VUOSI.OSA Palauttaa määritettyjen päivämäärien (aloituspäivä ja lopetuspäivä) välisen osan vuodesta.
YIELD TUOTTO Palauttaa tuoton arvopaperille, jonka korko maksetaan säännöllisin väliajoin.
YIELDDISC TUOTTO.DISK Palauttaa diskontatun arvopaperin, kuten obligaation, vuosittaisen tuoton.
YIELDMAT TUOTTO.ERÄP Palauttaa erääntymispäivänään korkoa tuottavan arvopaperin vuosittaisen tuoton.
Z.TEST Z.TESTI Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.
ZTEST ZTESTI Palauttaa z-testin yksisuuntaisen todennäköisyysarvon.

Lähde: Microsoft Office tuki

6 Kommentit

  1. Huomasin yhden virheen. TRANSPOSE-komento ei palauta käänteismatriisia vaan ns. transponoidun matriisin eli transpoosin. Se on eri asia kuin käänteismatriisi, joka todella saadaan MINVERSE-funktiolla, kuten aivan oikein on todettukin.

  2. SWITCH-funktion vastineeksi on merkitty VAIHDA, joka korvaa merkkijonossa olevan tekstin toisella. SWITCH-funktion oikea vastine on MUUTA, joka on vähän niin kuin moniarvoinen JOS-funktio. VAIHDA-funktiota vastaa SUBSTITUTE, joka taulukossa on aivan oikein.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.


*